Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Przełomowe porozumienie COP15 w sprawie ochrony bioróżnorodności

20 grudnia 2022

19.12. 2022 na Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD COP15) w Kanadzie 196 krajów członkowskich (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych) podpisało przełomowe porozumienie wyznaczające cele i zasoby finansowania dla ochrony bioróżnorodności do 2030 roku, a długofalowo do 2050 roku.

Wynegocjowane globalne ramy różnorodności biologicznej zakładają objęcie ochroną 30% obszarów lądowych i morskich Ziemi do 2030 roku, z priorytetem dla obszarów szczególnie cennych biologicznie.

Diabeł tkwi w szczegółach…

Aktualnie chronionych jest na świecie 17% tego typu lądów i 10% wód.

Jak zawsze przy trudnych kompromisach diabeł tkwi w szczegółach. W tym przypadku jest to forma ochrony, która daje możliwość do dalszej ingerencji ludzkiej w chronione obszary.

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, która jest podstawą ochrony przyrody w UE i jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu zakłada objęcie ochroną co najmniej 30% lądowych i wodnych obszarów unijnych poprzez rozszerzenie istniejących już terenów Natura 2000. Ścisłą ochroną ma zostać objęte tylko 10% obszarów Unii...

Co z Polską?

Polskie instytucje, takie jak Lasy Państwowe, wciąż interpretują przepisy tak, że nie wyłączają obszarów Natura 2000 i terenów do nich przylegających z użytkowania. Ścisłą ochroną objęty jest tylko 1% naszego kraju!

Taka interpretacja przepisów dała podstawę ambasadorowi RP w Kanadzie Witoldowi Dzielskiemu, przedstawicielowi Polski na COP15, do twierdzenia, że 40% powierzchni naszego kraju jest w jakiejś formie chronione i że spełniamy już z nawiązką wytyczne szczytu ONZ.

Dodatkowo na COP15 ambasador chwalił się dwuletnim już przewodnictwem Polski w Konwencji Karpackiej, gdy ścisłą ochroną objęte jest jedynie 3% Karpat na całym swoim obszarze od Czech przez Polskę, Słowację, Ukrainę, Rumunię, Serbię, aż po Węgry i Austrię.

Konwencja Karpacka nie odnosi się bezpośrednio do ochrony środowiska ze względu na inne uregulowania prawa międzynarodowego obowiązujące wszystkie Strony Konwencji, jednak w jej celach jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy oraz zrównoważone rolnictwo i leśnictwo.

Nie odpuszczamy!

Razem z wieloma organizacjami, w tym WWF, Greenpeace, Inicjatywa Dzikie Karpaty, domagamy się realnej, a nie papierowej, ochrony przyrody.

Apelujemy o:

  • zaprzestanie wycinek w pierwotnych lasach karpackich!
  • utworzenie Turnickiego Parku Narodowego!
  • transgraniczną ochronę Karpat!

Podpisz petycje!