Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

RODZICE DLA KLIMATU SOLIDARNYM GŁOSEM NA KONFERENCJI SZTOKHOLM+50

7 września 2022

Pół wieku temu delegaci z 122 krajów zebrali się w Sztokholmie na szczycie ONZ „Tylko jedna Ziemia” po raz pierwszy w historii debatując na temat wpływu kondycji środowiska na życie człowieka. W rezultacie obrad powołano do życia agendę ONZ do spraw środowiska (UNEP) oraz krajowe ministerstwa środowiska, których zadaniem miała być ochrona przyrody zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. 

Czytaj więcej na temat Przełomowej DEKLARACJI SZTOKHOLMSKIEJ i pół wieku systemowych zaniechań

„Dzisiaj moje wnuki powinny oddychać czystym powietrzem i żyć w zdrowym środowisku. Niestety zamiast tego stoją u progu kryzysu planetarnego. Gdyby ochrona klimatu i przyrody były na porządku dziennym przez te pięćdziesiąt, nie musielibyśmy teraz walczyć z negatywami konsekwencjami skutków klimatycznych. Te żądania muszą być dziś wysłuchane przez członków ONZ w Sztokholmie”

wyznaje Wilhelm Kulke, ojciec i dziadek z Niemiec, który uczestniczył w konferencji 50 lat temu.

Rocznicowa konferencja odbyła się w Sztokholmie w dn. 2-3 czerwca, tym razem pod hasłem „Sztokholm+50: zdrowa planeta to nasza odpowiedzialność i szansa na zapewnienie wszystkim dobrobytu”. Podczas czterech sesji plenarnych przywódcy wezwali do podjęcia odważnych działań na rzecz środowiska w celu przyspieszenia realizacji Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Oprócz delegatów krajowych z sektora ochrony środowiska, w konferencji i wydarzeniach towarzyszących wzięli udział liderzy wielu organizacji pozarządowych, młodzież działająca na rzecz klimatu oraz rodzice tacy jak my, zrzeszeni w sieci Parents For Future Global, których solidarny głos w sprawie pilnych działań na rzecz zdrowia i lepszej przyszłości dzieci jest coraz głośniej słyszalny i cytowany na arenie międzynarodowej. 

Mocne wystąpienie Johna Kerry’iego, byłego sekretarz stanu USA, który pomógł w zawarciu porozumienia paryskiego i podpisał je w imieniu Stanów Zjednoczonych
Mocne wystąpienie Johna Kerry’iego, byłego sekretarz stanu USA, który pomógł w zawarciu porozumienia paryskiego i podpisał je w imieniu Stanów Zjednoczonych
Sunita Narain, Centre for Science and Environment
Jenny Tingstam, Parents For Future Sweden

Kamila Kadzidłowska, Rodzice dla Klimatu

Angelina Gabaitse, Parents For Future Botswana

Przełomowe zalecenia będące wynikiem obrad konferencji Sztokholm+50:

  1. Uznanie, że osiągnięcie dobrobytu i dobrostanu wszystkich ludzi jest tym, do czego zmierzamy i że osiągnięcie go jest możliwe tylko w zdrowym środowisku naturalnym; (zdrowa planeta jest warunkiem wstępnym pokojowych, spójnych i zamożnych społeczeństw; przywrócenie relacji z naturą poprzez integrację wartości etycznych; oraz przyjęcie fundamentalnej zmiany w postawach, nawykach i zachowaniach
  2. Uznanie i wdrożenie prawa do czystego, zdrowego i zrównoważonego środowiska poprzez realizację wizji wyrażonej w pierwszej zasadzie Deklaracji Sztokholmskiej z 1972 roku.
  3. Dokonanie zmian w sposobie działania naszego obecnego systemu gospodarczego; zdefiniowanie i przyjęcie nowych mierników postępu i dobrobytu człowieka, wspieranych przez polityki gospodarcze i fiskalne, które uwzględniają wartość środowiska; inwestowanie w infrastrukturę, rozwijanie skutecznej polityki i zachęcanie do globalnego dialogu w celu promowania zrównoważonej konsumpcji i produkcji; promowanie stopniowego wycofywania paliw kopalnych przy jednoczesnym zapewnieniu ukierunkowanego wsparcia najbiedniejszym i najbardziej podatnym na zagrożenia zgodnie z warunkami krajowymi oraz uznaniu potrzeby finansowego i technicznego wsparcia na rzecz sprawiedliwej transformacji.
  4.  Wzmocnienie realizacji istniejących zobowiązań na rzecz zdrowej planety na szczeblu krajowym poprzez poprawę krajowego ustawodawstwa środowiskowego, budżetu, procesów planowania i ram instytucjonalnych; promowanie kształtowania polityki opartej na dowodach, w tym poprzez wzmocnioną współpracę między dyscyplinami akademickimi i tematycznymi panelami naukowymi, czerpiąc ze spostrzeżeń i ekspertyza z wiedzy rdzennej i tradycyjnej; oraz
  5. Dostosowanie publicznych i prywatnych przepływów finansowych do zobowiązań w zakresie ochrony środowiska, klimatu i zrównoważonego rozwoju poprzez opracowanie i wdrożenie dobrze zaprojektowanych polityk w celu ponownego przeznaczenia dotacji szkodliwych dla środowiska; przekierowywanie, mobilizowanie i zwiększanie dostępności publicznych i prywatnych przepływów finansowych w celu wspierania dywersyfikacji gospodarczej; oraz przyjęcie środków naprawczych i środków stymulacyjnych, mieszanych źródeł kapitału oraz instrumentów ograniczających ryzyko, które zwiększają przepływy finansowe.
  6. Przyspieszenie ogólno systemowej transformacji sektora żywnościowego, energetycznego, wodnego, budownictwo, produkcyjnego i transportowego, poprzez przyjęcie i wdrożenie polityk promujących obieg zamknięty, efektywne gospodarowanie zasobami, podejścia do produkcji regeneracyjnej i rozwiązania oparte na przyrodzie w łańcuchy wartości oraz przyjęcie ram, które zwiększają i wzmacniają przejrzystość i odpowiedzialność biznesu; promowanie sprawiedliwej transformacji poprzez wspieranie młodzieży, pracowników i społeczności lokalnych dotkniętych zmianami poprzez wzmacnianie zdolności i umiejętności w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy oraz mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw; oraz przekształcanie systemów żywnościowych poprzez promowanie metod rolnictwa regeneracyjnego i rybołówstwa, które zapewniają zdrową dietę i minimalizują marnotrawienie żywności, w tym inwestycje w gospodarkę oceaniczną.
  7. Odbudowa relacji opartych na zaufaniu w celu wzmocnionej współpracy i solidarności, poprzez uznanie znaczenia przywództwa krajów rozwiniętych w promowaniu zmian na zrównoważony rozwój; wspieranie budowania zdolności i transferu technologii na rzecz krajowych wysiłków krajów rozwijających się na rzecz wdrożenia uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym porozumień środowiskowych, z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych, w tym dotrzymanie zobowiązania do mobilizacji 100 miliardów dolarów rocznie na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu dla krajów rozwijających się; oraz umożliwienie wszystkim zainteresowanym stronom, w tym młodzieży, kobietom, społecznościom wiejskim, rdzennej ludności, grupom międzywyznaniowym i społecznościom lokalnym, znaczącego udziału w formułowaniu i wdrażaniu polityki zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
  8. Wzmocnienie i ożywienie systemu wielostronny poprzez zapewnienie skutecznego systemu opartego na zasadach, który wspierają państwa w wywiązywaniu się z ich krajowych i globalnych zobowiązań, aby zapewnić sprawiedliwy i skuteczny multilateralizm; wzmocnienie praworządności w zakresie ochrony środowiska, w tym poprzez promowanie konwergencji i synergii w ramach systemu ONZ oraz między wielostronnymi umowami środowiskowymi; wzmocnienie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska, zgodnie z Deklaracją Polityczną UNEP@50.
  9. Uznanie odpowiedzialności międzypokoleniowej za kamień węgielny rozsądnego kształtowania polityki, poprzez zaangażowanie się w dokument strategiczny Stockholm+50 Global Youth Task Force; podkreślanie ważnej potrzeby budowania zdolności młodych ludzi do współpracy z instytucjami finansowymi; uznanie kluczowej roli młodych ludzi w działaniach na rzecz ochrony środowiska i podkreślając, że poczyniono postępy we wspieraniu znaczącego zaangażowania młodzieży, a także zapewnienie łatwego dostępu środków na działania proekologiczne dla organizacji młodzieżowych.
  10. Wzmocnienie rezultatów Sztokholm+50 poprzez ożywienie trwających procesów międzynarodowych, w tym globalnych ram różnorodności biologicznej, umowy wykonawczej w sprawie ochrony morskiej różnorodności biologicznej poza jurysdykcją krajową oraz opracowanie nowej konwencji w sprawie tworzyw sztucznych; oraz angażowanie się w odpowiednie konferencje, takie jak Konferencja ONZ na temat oceanów w 2022 r., Forum Polityczne Wysokiego Szczebla, 27. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Szczyt Przyszłości.

Żródło:https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/40110/Key%20Messages%20and%20Recommendations%20-%20Formatted.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Dwa oficjalne dokumenty wypracowane podczas konferencji Stockholm+50 dostępne w 6 językach w zakładce Documents section na stronie Stockholm+50.