Aktualności O nas Polecamy Kontakt Powtórka z klimatu Lepiej zapobiegać niż leczyć Zielona szkoła z klimatem Wszystkie Projekty

Nasze postulaty ustawy Dzieci Przede Wszystkim zaprezentowane w Senacie

9 grudnia 2022

Rodzice dla Klimatu 5 XII 2022

5 grudnia w Senacie zaproponowaliśmy założenia nowej ustawy. Potrzeb zmian legislacyjnych w związku z postępującymi zmianami klimatu jest bardzo dużo, ale na ten moment i na bieżącą kadencję parlamentu chcemy, aby przyjąć rozwiązania czyniące placówki oświatowe, w których nasze dzieci spędzają większość dnia, miejscami dla nich bezpiecznymi, zdrowymi, oraz odpowiadającymi na wyzwania przyszłości związane ze zmianami klimatu. Poniżej znajduje się zbiór naszych postulatów pogrupowanych na trzy filary.

I filar: Regulacje dotyczące budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

Budynek szkoły powinien być dla społeczeństwa wzorem tego jak efektywnie zarządzać zasobami, w tym wodą i energią oraz tego jak dążyć do zeroemisyjności. To także jeden z wniosków Okrągłego Stołu ds. Edukacji Klimatycznej. Należy to osiągnąć poprzez: 

Od jakiegoś czasu funkcjonuje projekt realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym – „ESA – Edukacyjna Sieć Antysmogowa”. Projekt zakłada montaż urządzeń do monitorowania jakości powietrza i edukację społeczną w zakresie jakości powietrza oraz metod walki z nimi. Takie działania i już zaimplementowane rozwiązania (np. mapa czujników i system monitorowania) należy rozciągnąć na wszystkie placówki oświatowe w całym kraju, aby nie tylko uświadamiać o problemie zanieczyszczenia powietrza, ale przede wszystkim aby z pozyskanych danych zrobić użytek praktyczny i wdrożyć rozwiązania mające na celu poprawę jakości powietrza wokół szkół – jako zadanie priorytetowe.

Sieć Monitoring powietrza wokół placówek oświatowych powinna zostać zainstalowana najpóźniej do września 2023 roku – przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego. Od niego zależy efektywna i optymalna realizacja kolejnych punktów.

Rozwiązania i finansowanie tego przedsięwzięcia (oczyszczanie i klimatyzowanie) powinno zostać ustalone na poziomie rządowym i realizowane we współpracy z samorządami. Samorządy są zbyt obciążone innymi kosztami związanymi z utrzymaniem placówek oświatowych, a w związku z tym, że problem zanieczyszczenia powietrza jest problemem systemowym – wsparcie powinno zostać zapewnione z poziomu rządowego. 

II filar: Regulacje dotyczące otoczenia budynków, w których mieszczą się żłobki, przedszkola i szkoły

Funkcjonowanie systemu monitoringu powietrza zamontowanego w placówkach oświatowych powinno mieć wymiar zarówno edukacyjny, jak i praktyczny. Należy dążyć do tego, by z pomocą monitorów powietrza reagować i w pierwszej kolejności identyfikować źródła zanieczyszczeń powietrza wokół szkół i pilnie je eliminować.

Proponujemy w tym celu upowszechnienie instytucji ekodoradców, których zadaniem byłoby wsparcie społeczeństwa w odchodzeniu od emisyjnych źródeł ciepła. Wykorzystane do tego powinny zostać między innymi już funkcjonujące programy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że programy, które zakładają jedynie dopłaty lub refinansowanie zmian nie są dobrym rozwiązaniem dla osób dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dlatego zmiany legislacyjne powinny zakładać też odwrotne finansowanie, a dla najbardziej potrzebujących dotacje, tak aby wymiana źródeł ciepła czy termomodernizacja była dostępna dla każdego. Takie działania powinny też przynieść efekt społeczny – pokazać zasadność i zachęcić do wymiany źródeł ciepła pod wpływem zauważalnych zmian w otoczeniu szkół.

Działania powinny być prowadzone na bieżąco aż do trwałego pozytywnego efektu w postaci eliminacji zanieczyszczeń powietrza. 

“Przestrzeń korytarzy szkolnych, terenów wokół szkoły, przyszkolnych terenów rekreacyjnych i innych, którymi dana placówka dysponuje, powinna być przestrzenią zieloną, bioróżnorodną, dającą możliwość kontaktu z naturą w czasie przebywania w szkole, przedszkolu czy żłobku” – cytat pochodzi z raportu podsumowującego prace Okrągłego Stołu ds. Edukacji Klimatycznej. Oczekujemy, że placówki edukacyjne będą otoczone różnorodnymi instalacjami bazującymi na przyrodzie, takimi jak ogrody deszczowe, łąki kwietne, zielone ściany czy zadaszenia, stawy retencyjne oraz parki kieszonkowe. Dodatkowo, proponujemy tworzenie ogrodów warzywnych jako miejsc praktycznej edukacji na temat produkcji zdrowej żywności. Działania takie powinny zostać przeprowadzone na szeroką skalę. Dzięki temu placówki edukacyjne staną się wzorcowymi przykładami odpowiedniego zarządzania wodami opadowymi, a także zmniejszenia skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych takich jak fale upałów. Celem głównym jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat roli błękitno-zielonej infrastruktury w adaptacji do zmian klimatu. Dodatkowo również zgodnie z opiniami ekspertów spodziewamy się, że takie otoczenie wywrze pozytywny wpływ na koncentrację, odporność i samopoczucie nauczycieli i podopiecznych.

Oczekujemy, że ruch wokół placówek edukacyjnych zostanie zorganizowany w taki sposób, aby promować komunikację pieszą i rowerową. Szkoły, przedszkola i żłobki powinny zostać otoczone spójną siecią ciągłych dróg rowerowych, zapewniających bezpieczny i wygodny dojazd dla dzieci i odprowadzających ich rodziców. W pobliżu placówek edukacyjnych należy ograniczyć ruch samochodów, a w godzinach największego natężenia ruchu pieszych zupełnie go wyeliminować poprzez stworzenie miejsc do postoju i zatrzymania w lokalizacjach komfortowych dla pozostałych uczestników ruchu. Dzięki temu dzieci będą mniej narażone na wdychanie zanieczyszczeń ze spalin oraz ograniczona zostanie ilość ryzykownych sytuacji wynikających z manewrowania samochodów tuż pod szkołą.

Uważamy także za niezbędne doprecyzowanie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o Krajowym Funduszu Rozwoju Dróg. Wskazane jest w nim, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zasila Fundusz Rozwoju Dróg kwotą co najmniej 1.4 mld zł. Konieczne jest uszczegółowienie, że wpłaty te powinny zostać przeznaczone na przebudowę układu komunikacyjnego w opisanych powyżej kierunkach.

III filar: Regulacje dotyczące funkcjonowania żłobków, przedszkoli i szkół

W związku z tym, że zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia dzieci, należy informować rodziców o przekroczonych normach (np. przez narzędzia takie jak Librus). Ma to być możliwe dzięki rekomendowanej powyżej sieci monitorów powietrza. To szczególnie ważne dla dzieci ze schorzeniami np. astmą (niestety coraz bardziej powszechną wśród dzieci). Takie działanie daje też możliwość podjęcia działań ochronnych, np. zabranianie lub ograniczanie dziecku aktywności na zewnątrz, profilaktyczne oczyszczanie dróg oddechowych. Jednocześnie należy niezwłocznie dostosować stosowane w Polsce normy jakości powietrza do norm rekomendowanych przez WHO – tylko wtedy informowanie będzie rzetelne.

Polska już podczas szczytu klimatycznego w Limie w 2014 roku postulowała wdrożenie powszechnej edukacji klimatycznej. Najwyższa pora by za deklaracjami nastąpiły decyzje polityczne i postulaty weszły w życie. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej pracuje nad scenariuszami lekcji klimatycznych – należy doprowadzić do tego by stosowanie tych scenariuszy było obowiązkowe. Edukacja dzieci i młodzieży ma również przełożenie na ogół społeczeństwa, istotny udział w budowaniu świadomości i kreowaniu zmian zachowań.

Ponadto postulujemy wdrożenie postulatów Okrągłego Stołu ds. Edukacji Klimatycznej, w tym między innymi:

Zgodnie z raportami IPCC nie będzie możliwe zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury na bezpiecznym poziomie bez transformacji systemu żywnościowego i ograniczenia spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego. Obecny model wpływa nie tylko na emisję gazów cieplarnianych, ale przede wszystkim na utratę bioróżnorodności, wylesianie, łamanie praw człowieka i zagrożenia zdrowotne (antybiotykooporność, zaburzenia hormonalne, nadmiar nasyconych kwasów tłuszczowych, alergie, ryzyko epidemii). Dlatego wnioskujemy, by poza działaniami edukacyjnymi::

Uwagi dodatkowe: